Policys.

BEHANDLING AB PERSONUPPGIFTER ANDERSTORP NÄRINGSLIV [APRIL 2023]

För Anderstorp Näringsliv är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom Anderstorp Näringsliv:s verksamhet är Anderstorp Näringsliv personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter nederst på sidan.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, ev. företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och kontaktuppgifter, samt uppgifter som antal anställda (vid medlemsskap). Prenumererar du på vår nyhetsbrev lagras din e-postadress.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt föreningens stagar och  för att uppfylla regler och åtaganden i lag.

Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer eller tjänsteföretag inom redovisning. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga 
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

 

 

Vad är dina rättigheter som registrerad? 
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta n.n. som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Anderstorp Näringsliv
Org. nr 828500-4274
Postadress: C/O Hotell Åsen, Storgatan 20, 334 33 Anderstorp
E-post: info@anderstorpnaringsliv.se