OM FÖRENINGEN

Företagssamma Anderstorp.

Det lokala företagandet.

Anderstorp Näringsliv är en ideell förening för företag i och omkring Anderstorp. Vi vill belysa frågor som är viktiga för näringslivet i stort och förutsättningarna lokalt att starta och driva företag. Det rör frågor om allt från mark, infrastruktur, kommunikationer och planering till boende, utbildning, service och attraktiv fritid. Vi arbetar också med frågor och tar initiativ för attraktivitet i samhället. Dessutom arrangerar vi träffar för nätverkande, kunskapsspridning, utbildning och information.

Tillsammans med de andra näringslivsföreningar i kommunen kan vi samverka för ett bättre företagsklimat i hela Gislaveds kommun.

Bostadsmöte med kommunen, mäklare och kommunala bostadsbolaget 2018.

Rastplatsbänkar utmed elljusspåret gjorde motionsspåret till ett utflyktsmål – med och utan fikakorg, 2021.

Valdebatt i sporthallen inför valet till kommunfullmäktige 2018 och 2022.

Näringslivet bygger discgolfbana på Ekekullen 2023.

När vi ser tillbaka så startade Anderstorp Näringsliv under namnet Anderstorp Industriförening i början av 1980-talet. Det var en tid då företagen blomstrade, med en stark efterfrågan på produkter i plast, metall, läder och trä som tillverkades på orten. Det var så stor efterfrågan på arbetskraft att en del elever slutade sin utbildning i förtid, för att i stället börja arbeta inom industrin. Då, precis som idag, är just frågan om kompetensförsörjning högt på agendan för företagen. Förr var det mer fråga om arbetskraft i största allmänhet. Idag efterfrågas till stor del välutbildade personer samt människor med spetskompetens inom en mängd olika områden.

 

 

I takt med den ökade globaliseringen har det funnits utmaningar för bygdens företag under 1990- och 2000-talen. Arbetstillfällen och företag har försvunnit – men har ersatts av andra. Kunskapsföretag har vuxit fram – bolag som är starkt nischade inom specifika områden och verkliga specialister på det de gör. Här finns ett stort kluster av företag inom plast – såväl formsprutande företag som bolag som erbjuder automation, maskiner, material och andra kringtjänster. Traditionen av metallbearbetning är fortsatt stark. Men här finns också företag i många andra branscher som exempelvis trä och inte minst en mängd olika företag som arbetar med kringtjänster och inom tjänstesektorn. Många företag är legotillverkare / kontraktstillverkare – men det finns också en hel del företag med egna produkter.

Några kända produkter och varumärken som tillverkas i Anderstorp

Spännremmar och spännband från Fasty.

Stekpannor från Kockums Jernverk.

Trägolv från Golvabia.

Krokar och hatthyllor från Essem Design.

Rullstolar från Etac.

Samarbete mellan föreningarna.

I Gislaveds kommun finns det näringslivsföreningar på flera orter, totalt är det sex föreningar. Dessa samarbetar genom Gislavedsregionens Näringslivsråd, där vi tillsammans driver kommunövergripande frågor och initierar olika projekt som vanligtvis drivs genom det kommunala näringslivsbolaget Enter Gislaved. Hälften av ledamöterna i Enter Gislaveds styrelse – och styrelseordförande – är representanter från näringslivet.

 

Sammanfattning om vad Anderstorp Näringsliv tillsammans med de andra näringslivsföreningarna åstadkommer genom Näringslivsrådet:

Delfinansierar (50%) en anställd från Science Park som har sin placering på Enter Gislaved för att finnas till hands som en resurs för näringslivet.

Lokalfinansieringsprojektet med webbplattform finansieras av Gislavedregionens Näringslivsråd och Gnosjö kommun under en treårsperiod t o m 2023. Projektets drivs av Enter och ska ge möjligheter för idéägare att få hjälp med att utveckla affärsidé och kunna söka finansiering. Eventuell fortsättning utreds.

Starta eget-aktiviteter genomförs genom Enter för att få fler att starta företag i Gislaveds kommun. Detta sker ofta i samarbete med Science Park.

Näringslivsrådet engagerar sig i frågor om att fler bostäder behöver byggas i vår kommun och att attraktiv tomtmark och industrimark tillgängliggörs i kommunens alla tätorter. Dessutom har frågan kring skyltning för etableringsmöjligheter lyfts direkt till kommunledningen.

Näringslivsrådet har deltagit i flertalet skrivelser riktade till bland annat Trafikverket gällande hastighetssänkningar på RV 26 samt till riksdagsledamöter och regering i frågor om bland annat elområden/elpriser. Näringslivsrådet har fortsatt följa aktiviteter och beslut kopplat till infrastruktur, transporter, vägar samt järnväg i samarbete med Enter, kommunen och i forum som BGR.

Gislaveds kommun ska ta fram en ny näringslivsstrategi och Näringslivsrådet ska vara en av remissinstanserna.

Diskussioner har skett om näringslivets roll i skolans miljö. Olika yrken och branscher behöver synliggöras mer i skolan för ge eleverna bättre underlag för val av utbildning. Det finns nationell information om framtidsyrken, men kan det brytas ner till lokal/regional nivå? 

Enter har fått uppdraget att arbeta fram en modell och genomföra ”inflyttaraktiviteter” som bidrar till personer och familjer som flyttar in till Gislaveds kommun får information och hjälp med att knyta kontakter även utanför arbetet för att snabbare komma in i samhället och känna sig mer hemma på den nya bostadsorten. I uppdraget ingår det även att inpendlande arbetskraft ska informeras och uppmuntras till inflyttning till Gislaveds kommun. Start under 2024.

Stjärnkvällen – prisutdelningen av näringslivspriser arrangeras för pristagare och prisutdelare i en mindre krets, genomfördes våren 2023. En större prisgala planeras för att genomföras under 2024. En mingelkväll för kommunens näringsliv genomfördes hösten 2023 med Carolina Klüft som föredragshålllare.

Bidrag till Gisledagarna 2022 och 2023 avseende kostnadsersättning för bussar från omkringliggande orter samt för arbete kring förberedande arbete för arrangemanget, arbetet utfördes i huvudsak av Enter.

Följer upp och stöttar det arbete som bedrivs inom SKAL – Skola – Arbetsliv, i dialog med Enter och föreningarna samt Ung Företagsamhet. Informationsmaterial är framtaget, vilket har bekostats av Näringslivsrådet.

Näringslivsrådet har bekostat inköp av 2 st skärmar/infopoints för UngDrive med syfte att uppmuntra ungdomar att starta företag. Skärmar har placering Anderstorp och Reftele högstadium. Denna satsning kan ses som ett första steg ”företagarlivet” och intressera ungdomar för att bli UF-företagare under gymnastietiden. Näringslivsrådet var sponsor till UngDrive-SM som avgjordes i Smålandsstenar hösten 2023.

Sponsor till Industrinatten 2023, då alla elever i åk 8 i Gislaveds kommun, ca 400 elever, får besöka företag på andra orter än deras hemort. Detta för att ge dem en bild av vilka industrier och jobb vi har i vår kommun.

Håll koll på vad som händer: följ oss på Facebook.

Aktuell information och våra nyhetsmail kan du hitta på föreningens Facebook-sida.